Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV)  is de algemene vergadering van de vereniging. Ieder lid van de vereniging heeft toegang tot deze vergadering. Alle reguliere leden (m.u.v. begunstigers, alumni- en docentleden) hebben een stemrecht. De ALV wordt minimaal twee keer per verenigingsjaar gehouden. Tijdens een ALV wordt het door het bestuur gevoerde beleid besproken en hebben de leden de kans om input te geven over het werk van het bestuur. Daarnaast moet het bestuur tegenover de ALV hun acties en keuzes verantwoorden.

De ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging, dat wil zeggen dat de ALV, mocht het nodig zijn, beslissingen voor het bestuur kan maken.

Normaliter vindt de eerste ALV van het jaar plaats rond september of oktober, waarin het op dat moment zittende bestuur wordt gedechargeerd en het kandidaatsbestuur wordt gechargeerd. Dit wordt gedaan op basis van de eindejaarsverslagen van het zittende bestuur en het beleidsplan van het kandidaatsbestuur. Halverwege het verenigingsjaar vindt de tweede ALV van het jaar plaats: de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (HALV). Gedurende deze ALV geeft het zittende bestuur terugkoppeling aan haar leden over de loop van het afgelopen halfjaar en wat er in de toekomst nog gaat komen.

Indien je lid bent van de vereniging, de ALV is hét moment voor jou als lid om jouw mening te geven over de gang en stand van zaken. Het is het moment om je stem te laten horen en inspraak te hebben over het beleid en de koers van de vereniging. Daarom de aanwezigheid erg belangrijk bij de ALV, want elke stem telt.

Organogram Studievereniging Linkit
De organisatiestructuur van de vereniging